Regulamin wycieczki

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

1.    Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.

2.    Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.

3.    Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

4.    Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.

5.    Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.

6.    Zachowania się w kulturalny sposób.

7.    Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.

8.    Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.

9.    Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.

10.                       Przestrzegania regulaminu.

W czasie wycieczki zabronione jest:

1.    Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.

2.    Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.

3.    Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

 

Zobowiązanie uczniów

Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Data: ………………………………..

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Podpis ucznia